Δ12-脂肪酸去饱和酶基因(fad2)突变对油菜叶片表面结构和透性的影响
Δ12-지방산거포화매기인(fad2)돌변대유채협편표면결구화투성적영향
Effects of Δ12-Fatty Acid Desaturase Gene(fad2) Mutation on Epidermal Construct and Permeability of Brassica napus Leaf
저자의 최근 논문