MNb2O6-NaNbO3-SiO2(M=Pb,Ba,Sr)体系玻璃陶瓷纳米复合材料的结构和介电性能研究
MNb2O6-NaNbO3-SiO2(M=Pb,Ba,Sr)체계파리도자납미복합재료적결구화개전성능연구
Structure and Dielectric Properties of Glass-Ceramic Nanocomposites of MNb2O6-NaNbO3-SiO2( M =Pb, Ba, Sr)
저자의 최근 논문