PbO-Na2O-Nb2O5-SiO2系复合玻璃陶瓷的结晶行为和介电性能
PbO-Na2O-Nb2O5-SiO2계복합파리도자적결정행위화개전성능
Crystallization and dielectric properties of PbO-Na2O-Nb2O5-SiO2 composite glass-ceramics
저자의 최근 논문