β-环糊精和雌二醇的分子动力学模拟和MM-PBSA自由能计算
β-배호정화자이순적분자동역학모의화MM-PBSA자유능계산
Molecular Dynamics Simulation and MM-PBSA Free Energy Calculation of β-cyclodextrin and Estradiol
저자의 최근 논문