γ-生育三烯酚对体外培养的人结肠癌HT-29细胞生长的抑制作用
γ-생육삼희분대체외배양적인결장암HT-29세포생장적억제작용
The Inhibitory Effects of γ-Tocotrienol on Human Colon Carcinoma HT-29 Cells in Vitro
저자의 최근 논문